Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /.

แบนเนอร์ สไลด์

มอบหมายกองแผนดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 โดยนำโครงการสำคัญที่ได้รับการจัดลำดับเป็นโครงการสำคัญไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ร่วมกับการดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ

❖ Timeline การจัดทำโครงการสำคัญประจำปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

TOP