Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /.

แบนเนอร์ สไลด์

❖ หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

❖ หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

❖ หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก

❖ หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

❖ หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน

❖ หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง

❖ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

❖ หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอ เหมาะสม

❖ หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ การพัฒนาแห่งอนาคต

❖ หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

❖ ขั้นตอนและ Timeline การจัดทำโครงการสำคัญของกระทรวงแรงงาน

❖ การจัดทำโครงการสำคัญประจำปี

❖ ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย Final Value Chain Thailand (ฉบับแก้ไขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

❖ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการดำเนินการ (WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น) ประจำปีงบประมาณ 2568 (ปัจจัยกล่องแดง)

❖ หลักเกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี 2568

❖ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568

❖ Spider Chart หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี 2568

❖ เอกสารกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทํา (ร่าง) ข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการสําคัญ) ประจําปี 2568

มอบหมายกองแผนดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 โดยนำโครงการสำคัญที่ได้รับการจัดลำดับเป็นโครงการสำคัญไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ร่วมกับการดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ

❖ การจัดทำโครงการสำคัญประจำปี

">

KM การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงแรงงาน วันที่ 16 ก.พ. 66 (ช่วงเช้า)

เผยแพร่ความรู้แผนระดับ 1-3 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน เป้าหมายของแผนย่อย (Y1) ที่กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพ จ.3 การวิเคราะห์ปัจจัยหลักกายใต้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และแนวทาง หลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการสําคัญประจําปี 2568
pll_number_of_visitor 199ครั้ง pll_posted_date 14 มี.ค. 2566
">

KM การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงแรงงาน วันที่ 16 ก.พ. 66 (ช่วงบ่าย)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เทคนิคและแนวคิดในการเขียน (ร่าง) ข้อเสนอโครงการสำคัญ โดย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
pll_number_of_visitor 112ครั้ง pll_posted_date 14 มี.ค. 2566
เลขที่หนังสือ ลงวันที่ ชื่อเรื่อง
รง 0214/ว 1425 4 สิงหาคม 2566 ถึง กรม/สำนักงานประกันสังคม เรื่อง อนุมัติรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รง 0214/ว 25 4 สิงหาคม 2566 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง อนุมัติรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รง 0214/ว 2578 7 กรกฎาคม 2566 ถึง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เรื่อง การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2568
รง 0214/ว 1509 7 กรกฎาคม 2566 ถึง กรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2568
รง 0214/ว 22 7 กรกฎาคม 2566 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2568

ประกาศ

TOP