Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /.

แบนเนอร์ สไลด์

❖ แผนการปฏิรูปประเทศ (สิ้นสุดแผน 31 ธันวาคม 2565)

• หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

• หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

• หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก

• หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

• หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน

• หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง

• หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

• หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอ เหมาะสม

• หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ การพัฒนาแห่งอนาคต

• หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

❖ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์อันเป็นผลมาจาก สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565 (สิ้นสุดแผน 31 ธันวาคม 2565)

• นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

• นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 3 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน

• นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

• นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

• นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 6 การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองและผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ

• นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

• นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 8 การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

• นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 10 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์

❖ ขั้นตอนและ Timeline การจัดทำโครงการสำคัญของกระทรวงแรงงาน

❖ การจัดทำโครงการสำคัญประจำปี

❖ ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย Final Value Chain Thailand (ฉบับแก้ไขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

❖ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการดำเนินการ (WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น) ประจำปีงบประมาณ 2568 (ปัจจัยกล่องแดง)

❖ หลักเกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี 2568

❖ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568

❖ Spider Chart หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี 2568

❖ เอกสารกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทํา (ร่าง) ข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการสําคัญ) ประจําปี 2568

มอบหมายกองแผนดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 โดยนำโครงการสำคัญที่ได้รับการจัดลำดับเป็นโครงการสำคัญไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ร่วมกับการดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ

❖ การจัดทำโครงการสำคัญประจำปี

">

KM การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงแรงงาน วันที่ 29 ก.พ. 67

เผยแพร่ความรู้แผนระดับ 1-3 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน เป้าหมายของแผนย่อย (Y1) ที่กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพ จ.3 การวิเคราะห์ปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และแนวทาง หลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการสําคัญประจําปี 2569
pll_number_of_visitor 159ครั้ง pll_posted_date 27 มี.ค. 2567
">

KM การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงแรงงาน วันที่ 16 ก.พ. 66 (ช่วงเช้า)

เผยแพร่ความรู้แผนระดับ 1-3 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน เป้าหมายของแผนย่อย (Y1) ที่กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพ จ.3 การวิเคราะห์ปัจจัยหลักกายใต้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และแนวทาง หลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการสําคัญประจําปี 2568
pll_number_of_visitor 463ครั้ง pll_posted_date 14 มี.ค. 2566
เลขที่หนังสือ ลงวันที่ ชื่อเรื่อง
ด่วนที่สุด
รง 0214/ว 905 ,รง 0214/1422
8 พฤษภาคม 2567 ถึง กรม/สำนักงานประกันสังคม/สสปท. เรื่องการปรับปรุงข้อมูลและการนำเข้าโครงการ/การดำเนินงานในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับ พรบ. งบประมาณรายจ่าย 2567
ด่วนที่สุด
รง 0214/ว 12 ,รง 0214/94
8 พฤษภาคม 2567 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่องการปรับปรุงข้อมูลและการนำเข้าโครงการ/การดำเนินงานในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับ พรบ. งบประมาณรายจ่าย 2567
รง 0214/ว 893 ,รง 0214/1401 7 พฤษภาคม 2567 ถึง กรม/สำนักงานประกันสังคม/สสปท. เรื่อง ข้อสังเกตข้อเสนอโครงการสำคัญ 2568 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำโครงการสำคัญ 2569
รง 0214/ว 11 7 พฤษภาคม 2567 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ข้อสังเกตข้อเสนอโครงการสำคัญ 2568 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำโครงการสำคัญ 2569
รง 0214/ว 235 26 เมษายน 2567 ถึง กรม/สำนักงานประกันสังคม เรื่อง อนุมัติรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ

TOP