Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /circular_letter.

หนังสือเวียน/หนังสือสั่งการ

เลขที่หนังสือ ลงวันที่ ชื่อเรื่อง
ด่วนที่สุด
รง 0214/ว 905 ,รง 0214/1422
8 พฤษภาคม 2567 ถึง กรม/สำนักงานประกันสังคม/สสปท. เรื่องการปรับปรุงข้อมูลและการนำเข้าโครงการ/การดำเนินงานในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับ พรบ. งบประมาณรายจ่าย 2567
ด่วนที่สุด
รง 0214/ว 12 ,รง 0214/94
8 พฤษภาคม 2567 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่องการปรับปรุงข้อมูลและการนำเข้าโครงการ/การดำเนินงานในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับ พรบ. งบประมาณรายจ่าย 2567
รง 0214/ว 893 ,รง 0214/1401 7 พฤษภาคม 2567 ถึง กรม/สำนักงานประกันสังคม/สสปท. เรื่อง ข้อสังเกตข้อเสนอโครงการสำคัญ 2568 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำโครงการสำคัญ 2569
รง 0214/ว 11 7 พฤษภาคม 2567 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ข้อสังเกตข้อเสนอโครงการสำคัญ 2568 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำโครงการสำคัญ 2569
รง 0214/ว 235 26 เมษายน 2567 ถึง กรม/สำนักงานประกันสังคม เรื่อง อนุมัติรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รง 0214/ว 10 รง 0214/83 26 เมษายน 2567 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง อนุมัติรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รง 0214/ว 1023 23 เมษายน 2567 ถึง กรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจำนวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รง 0214/ว 9 23 เมษายน 2567 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจำนวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รง 0214/ว 789 27 มีนาคม 2567 ถึง กรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 2/2567 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
รง 0214/ว 7 ,รง 0214/58 27 มีนาคม 2567 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 2/2567 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
รง 0214/ว 512 19 มีนาคม 2567 ถึง กรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2566
รง 0214/ว 6 ,รง 0214/53 19 มีนาคม 2567 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2566
TOP