Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /multimedia.

สื่อวิดีโอ

">
KM การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงแรงงาน วันที่ 29 ก.พ. 67
เผยแพร่ความรู้แผนระดับ 1-3 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน เป้าหมายของแผนย่อย (Y1) ที่กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพ จ.3 การวิเคราะห์ปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และแนวทาง หลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการสําคัญประจําปี 2569
">
KM การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงแรงงาน วันที่ 16 ก.พ. 66 (ช่วงเช้า)
เผยแพร่ความรู้แผนระดับ 1-3 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน เป้าหมายของแผนย่อย (Y1) ที่กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพ จ.3 การวิเคราะห์ปัจจัยหลักกายใต้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และแนวทาง หลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการสําคัญประจําปี 2568
">
KM การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงแรงงาน วันที่ 16 ก.พ. 66 (ช่วงบ่าย)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เทคนิคและแนวคิดในการเขียน (ร่าง) ข้อเสนอโครงการสำคัญ โดย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
TOP