Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /infographic.

Infographic

องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต สร้างค่านิยมการรักษาวินัย และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสำนักงาน

 

รายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่ม ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

825
TOP