Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /infographic.

Infographic

องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต สร้างค่านิยมการรักษาวินัย และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสำนักงาน

 

40
TOP