Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /circular_letter/page/5.

หนังสือเวียน/หนังสือสั่งการ

เลขที่หนังสือ ลงวันที่ ชื่อเรื่อง
รง 0214/ว 249 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง กรม/สำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2565
รง 0214/ว 202 27 มกราคม 2566 ถึง กรม/สำนักงานประกันสังคม เรื่อง แนวทางการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
รง 0214/ว 3 27 มกราคม 2566 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง แนวทางการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
รง 0214/237 14 พฤศจิกายน 2565 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
รง 0214/ว 2319 28 ตุลาคม 2565 ถึง กรม/สำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ไตรมาส 4/65
รง 0214/ว 30 28 ตุลาคม 2565 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ไตรมาส 4/65
รง 0214/ว 28 11 ตุลาคม 2565 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2567
ด่วนที่สุด
รง 0214/ว 1856
10 ตุลาคม 2565 ถึง กรม/สำนักงานประกันสังคม เรื่อง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2567
TOP