Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /circular_letter/page/4.

หนังสือเวียน/หนังสือสั่งการ

เลขที่หนังสือ ลงวันที่ ชื่อเรื่อง
รง 0214/ว 14 15 พฤษภาคม 2566 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฎิรูปประเทศ ประจำปี 2565
รง 0214/ว 971 26 เมษายน 2566 ถึง กรม/สำนักงานประกันสังคม เรื่อง อนุมัติรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รง 0214/ว 13 26 เมษายน 2566 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง อนุมัติรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รง 0214/ว 796 31 มีนาคม 2566 ถึง กรม/สำนักงานประกันสังคม เรื่อง อนุมัติรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รง 0214/ว 12 31 มีนาคม 2566 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง อนุมัติรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รง 0214/ว 11 29 มีนาคม 2566 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 2/2566 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
รง 0214/ว 763 28 มีนาคม 2566 ถึง กรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 2/2566 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
รง 0214/ว 761 28 มีนาคม 2566 ถึง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 2/2566 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
รง 0241/ว 10 24 มีนาคม 2566 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากการเผยแพร่องค์ความรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
ด่วนที่สุด
รง 0214/ว 568
23 มีนาคม 2566 ถึง กรม/สำนักงานประกันสังคม เรื่อง ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน… ของหน่วยงาน
รง 0214/ว 6 14 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2565
รง 0214/ว 5 14 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2565
TOP