Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /circular_letter/page/3.

หนังสือเวียน/หนังสือสั่งการ

เลขที่หนังสือ ลงวันที่ ชื่อเรื่อง
รง 0214/ว 28 27 กันยายน 2566 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 4/2566 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
รง 0214/ว 1425 4 สิงหาคม 2566 ถึง กรม/สำนักงานประกันสังคม เรื่อง อนุมัติรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รง 0214/ว 25 4 สิงหาคม 2566 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง อนุมัติรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รง 0214/ว 2578 7 กรกฎาคม 2566 ถึง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เรื่อง การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2568
รง 0214/ว 1509 7 กรกฎาคม 2566 ถึง กรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2568
รง 0214/ว 22 7 กรกฎาคม 2566 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2568
รง 0214/2441 28 มิถุนายน 2566 ถึง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 3/2566 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
รง 0214/ว 1418 28 มิถุนายน 2566 ถึง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 3/2566 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
รง 0214/ว 1417 28 มิถุนายน 2566 ถึง กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 3/2566 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
รง 0214/ว 21 28 มิถุนายน 2566 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 3/2566 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
รง 0214/ว 1241 1 มิถุนายน 2566 ถึง กรม/สำนักงานประกันสังคม/สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง กระบวนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รง 0214/ว 1097 15 พฤษภาคม 2566 ถึง กรม/สำนักงานประกันสังคม/สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฎิรูปประเทศ ประจำปี 2565
TOP