Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /news/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%9B-%E0%B8%A2-%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.

กลุ่ม ป.ย.ป. เข้าร่วม “อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน”

pll_content_description

       วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. เจ้าหน้าที่กลุ่ม ป.ย.ป. เข้าร่วม “อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน” โดยมี นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต  ห้องเออบิโน่ ชั้น 5 ตึกแกรนด์พาลาสโซ่ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ และมีเจ้าหน้าที่ของทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย

       การอบรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมิน ITA และสามารถนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินฯ มาปรับปรุงเพื่อยกระดับการประเมินด้านธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวงแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยการบรรยายของกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

       ช่วงเช้า บรรยาย เรื่อง “การพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ” โดย วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

       ช่วงบ่าย บรรยาย เรื่อง “แนวทางมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน” และการตอบข้อซักถาม โดย วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

TOP