Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /news/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-1-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7-1-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-ofos-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-3-2567.

รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์พาวเวอร์ (OFOS) ครั้งที่ 3/2567

pll_content_description

          วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. เรือเอก สาโรจน์ คมคาย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์พาวเวอร์ (OFOS) ครั้งที่ 3/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 13 อาคารกระทรวงแรงงาน

          สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบในการ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครั้งที่ 5/2567 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์พาวเวอร์  และสรุปมติการประชุมคณะทำงานจัดการศึกษาหลักสูตร 1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์พาวเวอร์ OFOS
ครั้งที่ 1/2567 และครั้งที่ 2/2567 โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

          นอกจากนี้ มีเรื่องพิจารณา ได้แก่ สถานะความพร้อมของหลักสูตร OFOS การสรุปแผนดำเนินการใช้งานระบบลงทะเบียน OFOS  แนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร OFOS และการจัดงาน Workshop OFOS เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย OFOS

TOP