Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /news/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-1-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7-1-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-ofos.

รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์พาวเวอร์ (OFOS)

pll_content_description

          วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. เรือเอก สาโรจน์ คมคาย รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์พาวเวอร์ (
OFOS) ครั้งที่1/2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 13 อาคารกระทรวงแรงงาน

          สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ที่ 20/2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ทักษะ ซอฟต์พาวเวอร์ (OFOS) ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567
ภาพรวมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์และนโยบาย OFOS ภาพรวมระบบการลงทะเบียน  และมีเรื่องพิจารณา
ได้แก่ การกำหนดเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย OFOS

TOP