Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /news/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%AA%E0%B8%9B-%E0%B8%A3%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%9B-%E0%B8%A2-%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AF.

ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และกลุ่ม ป.ย.ป. เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ”

pll_content_description

       วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงาน และกลุ่ม ป.ย.ป. เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์และประเด็นการประชุมดังนี้

  1. สร้างความเข้าใจให้หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯทั้งสามระดับ (จ.1-จ.3) ” ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตลอดห้วงที่ 2 ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) รวมทั้งบทบาทหน้าที่ในการร่วมดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 ร่วมกับหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13ได้อย่างเป็นรูปธรรม
  2. พิจารณาทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 134 เป้าหมายเดิม และร่วมจัดทำ (ร่าง) ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 6 เป้าหมายใหม่” ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
  3. พิจารณากำหนดประเด็น / ปัจใจภายใต้ห่วงโซ่อาหารฯ (ปัจจัยกล่องแดง)” ที่ควรให้ความสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
TOP