Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /news/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%9B-%E0%B8%A2-%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%9B-%E0%B8%A2-%E0%B8%9B-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87.

ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย กลุ่ม ป.ย.ป. เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง

pll_content_description

       วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น. ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นางปาณิศา กวนพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ป.ย.ป. เข้าร่วม “ประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง”  เพื่อติดตามขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสำคัญประจำปี 2566 แผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค 6 ภาค และโครงการกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ย.ป. อาคาร ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก โดยการประชุมในครั้งนี้มีหัวข้อการบรรยายดังนี้

1. บรรยาย เรื่อง “บทบาทของสำนักงาน ป.ย.ป. และกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” โดย ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.

2. การประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง มีรายละเอียดดังนี้

  • ความเป็นมาในการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะติดตามขับเคลื่อน
  • การติดตามขับเคลื่อนโครงการสำคัญประจำปี  2566
  • การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค
  • การติดตามขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศที่คณะกรรมาธิการ ตสร. วุฒิสภา เห็นควรติดตามเร่งรัด

3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ /ถาม-ตอบ และสรุปการประชุม

 

TOP