Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0-5-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-2566-2570-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.

ประชุมทบทวน(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

ประชุมทบทวน(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงแรงงาน

       วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่ม ป.ย.ป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมทบทวน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงแรงงาน โดยมีนางนภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทบทวน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงแรงงาน ดังนี้
          1. แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ตามแนวทางที่สำนักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด
          2. องค์ประกอบแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงแรงงาน
          3. พิจารณา (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
          4. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงแรงงาน
          5. แผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงแรงงาน จำนวน 6 เรื่อง

TOP