Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /news/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%9B-%E0%B8%A2-%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.

กลุ่ม ป.ย.ป. เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การจัดทำงบประมาณที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ”

pll_content_description

กลุ่ม ป.ย.ป. เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การจัดทำงบประมาณที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ”

          วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565  เวลา 08.30 – 14.30 น.  เจ้าหน้าที่กลุ่ม ป.ย.ป. เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การจัดทำงบประมาณที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ” โดย คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ณ ห้อง Asawin Grand B-C ชั้น ๔ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ. วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ชําตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา กล่าวเปิดการสัมมนา โดยการสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

          – ช่วงที่ 1 : การสร้างการรับรู้ แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่

                   หัวข้อที่ 1 “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่เป้าหมาย”และ“การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ” โดย นายโสภณ แท่งเพ็ชร์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

                   หัวข้อที่ 2 “แนวทางการจัดทำคำของบประมาณเพื่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ” และ “การจัดทำงบประมาณเชิงพื้นที่” โดย นายสารสิน ศิริถาพร และนางเพชรัตน์ เสรีพันธ์พานิช ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ

                   หัวข้อที่ 3 “แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์” โดย นางสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

                   หัวข้อที่ 4 “การเตรียมการรองรับการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการใหม่” โดย ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

        – ช่วงที่ 2 : การเสวนาสร้างความเข้าใจในหัวข้อ “ทำอย่างไรจะทำให้การจัดทำงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง” เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

TOP