Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /news/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%9B-%E0%B8%A2-%E0%B8%9B-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.

กลุ่ม ป.ย.ป. ประชุม “เผยแพร่ความรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน”

pll_content_description

           วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. กลุ่ม ป.ย.ป ได้จัดประชุม “เผยแพร่ความรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการสำคัญ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน” ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 13 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ชาติกับภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้  

          “เปิดเวที”โดย นางปาณิศา กวนพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

          “เปิดประเด็น” บรรยายโดย นางสาวศรัญญา อาภรณ์พิโมกข์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ โดยมีประเด็นการบรรยายดังนี้

                                   ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

                                   ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทฯ และหน่วยงานเจ้าภาพ (จ.1 – จ.3) ขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ

                                   แผนระดับ 1 – 3 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน และเป้าหมายของแผนย่อย (Y1) ที่กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพ จ.3

                                   หน่วยงาน สป.รง. กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y 1) และการวิเคราะห์ปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโช่คุณค่า (Value Chain)

                                   ชักซ้อมความเข้าใจ “การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการสำคัญ)” ตามแนวทาง สศช.

         “จุดประเด็น” : ความสำเร็จที่ผ่านมาและเป้าหมายในปีต่อไป โดย นางสาวศรัญญา อาภรณ์พิโมกข์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

                                   แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการสำคัญ) ประจำปี 2569

                                   โครงการสำคัญ ของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

                                   ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการสำคัญประจำปี 2568 ของ สป.รง.

          “ทำความรู้จัก” เว็บไซต์ std.mol.go.th “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน” และการค้นหารายละเอียดข้อมูล/โครงการในระบบ eMENSCR โดย นางสาวสุพิชชา ลิ่มตระกูล นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

            “ช่วงสุดท้าย” : ประเด็นสอบถาม/เสนอแนะ/สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

TOP