Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /custom_post/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89.

การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเน็จตกทอดเพื่อให้การสั่งจ่ายมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

pll_content_description

การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเน็จตกทอดเพื่อให้การสั่งจ่ายมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

TOP