Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.

ความเป็นมาของหน่วยงาน

     ความเป็นมาของหน่วยงาน

             รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้ “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 และมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการทำยุทธศาสตร์ชาติ โดยยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ให้ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงโดยให้มีหน่วยงานทำหน้าที่บูรณาการขับเคลื่อนและประสานแผนงาน/โครงการของกระทรวง และระหว่างกระทรวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 และทิศทางการปฏิรูปประเทศ ซึ่งต่อมาสำนักงาน กพร. ได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกกระทรวงจัดตั้ง กลุ่ม ป.ย.ป. ขึ้น ภายในกระทรวง เพื่อเป็นกลไกหรือศูนย์บัญชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

            กระทรวงแรงงานจึงได้มีคำสั่งที่ 570/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 จัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงแรงงาน) เป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงแรงงานที่รับผิดชอบด้านนโยบายและอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้นำกลุ่ม ป.ย.ป.

139
TOP