Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99.

ความเป็นมาของหน่วยงาน

     ความเป็นมาของหน่วยงาน

             รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้ “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 และมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการทำยุทธศาสตร์ชาติ โดยยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ให้ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงโดยให้มีหน่วยงานทำหน้าที่บูรณาการขับเคลื่อนและประสานแผนงาน/โครงการของกระทรวง และระหว่างกระทรวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 และทิศทางการปฏิรูปประเทศ ซึ่งต่อมาสำนักงาน กพร. ได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกกระทรวงจัดตั้ง กลุ่ม ป.ย.ป. ขึ้น ภายในกระทรวง เพื่อเป็นกลไกหรือศูนย์บัญชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

            กระทรวงแรงงานจึงได้มีคำสั่งที่ 570/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 จัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงแรงงาน) เป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงแรงงานที่รับผิดชอบด้านนโยบายและอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้นำกลุ่ม ป.ย.ป.

402
TOP