Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /news/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%9B-%E0%B8%A2-%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%9B-%E0%B8%A2-%E0%B8%9B-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87.

ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย กลุ่ม ป.ย.ป. เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง”

pll_content_description

       วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย กลุ่ม ป.ย.ป. เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง” โดยมี นายศุฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. กล่าวเปิดงานและรายงานความเป็นมา ตลอดจนวัตถุประสงค์สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้อง Mayfair Ballroom C โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมแบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี้

       ช่วงเช้า ประชุมในเรื่องของ “ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567” และเรื่อง “กลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” โดยนายศุฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.

       ช่วงบ่าย ประชุมเรื่อง “ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการผ่านความร่วมมือกลุ่ม ป.ย.ป.” ซึ่งได้แบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้

  1. การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาระบบให้คนพิการสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างรวดเร็ว
  2. การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ในหน่วยงานราชการ เพื่อยกศักยภาพหน่วยงานราชการตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
  3. ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครการและสร้างความเข็มแข็งของกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
TOP