Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /news/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%9B-%E0%B8%A2-%E0%B8%9B-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B9%E0%B8%AF.

กลุ่ม ป.ย.ป. จัดประชุม “กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

pll_content_description

       วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00-16.30 น. กลุ่ม ป.ย.ป ได้จัดประชุม “กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการสำคัญ) ประจำปี 2568”  ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 13 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ชาติกับภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

      ช่วงเช้า    “เปิดเวที”  โดย นางปาณิศา กวนพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
                       “เปิดประเด็น” บรรยายโดย นางสาวศรัญญา อาภรณ์พิโมกข์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ โดยมีประเด็นการบรรยายดังนี้
                         1. ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
                         2. ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทฯ และหน่วยงานเจ้าภาพ (จ.1 – จ.3) ขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ
                         3. แผนระดับ 1 – 3 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน และเป้าหมายของแผนย่อย (Y1) ที่กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพ จ.3
                         4. หน่วยงาน สป.รง. กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) และการวิเคราะห์ปัจจัยหลักกายใต้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
                         5. แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการสําคัญ) ประจําปี 2568

                        “ทําความรู้จัก”  เว็บไซต์ std.mol.go.th “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน” 
                         โดย นางสาวโกลัญญา ปิยภาอติพร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 

                         “จุดประเด็น” : ความสำเร็จที่ผ่านมาและเป้าหมายในปีต่อไป” บรรยายโดย นางสาวศรัญญา อาภรณ์พิโมกข์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
                         1. โครงการสำคัญประจำปี 2567 ของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ได้รับการคัดเลือก
                         2. ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการสำคัญประจําปี 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

      ช่วงบ่าย   “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/จุดประกายความคิด”  : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เทคนิคและแนวคิดในการเขียน (ร่าง) ข้อเสนอโครงการสำคัญ  โดย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญของหน่วยงาน 
                       1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
                       2.สำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
                       3. กองเศรษฐกิจการแรงงาน
                       4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                       5. ฯลฯ

      ช่วงสุดท้าย  ประเด็นสอบถาม/เสนอแนะ/สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

TOP