Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน /news/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%9B-%E0%B8%A2-%E0%B8%9B-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.

ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเจ้าหน้าที่ กลุ่ม ป.ย.ป. เข้าร่วม “การประชุมบูรณาการและขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสู่การปฏิบัติ”

pll_content_description

ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและเจ้าหน้าที่กลุ่ม ป.ย.ป. เข้าร่วม “การประชุมบูรณาการและขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสู่การปฏิบัติ”

       วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่ม ป.ย.ป. เข้าร่วม “การประชุมบูรณาการและขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสู่การปฏิบัติ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting  โดยมี นายศุฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. กล่าวเปิดการประชุม ทั้งนี้ การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลการศึกษาและข้อเสนอต่างๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีรายละเอียดหัวข้อบรรยายดังนี้

       1. หัวข้อบรรยาย เรื่อง “รายงานผลการศึกษาโครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ตามรายการค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ หัวหน้าโครงการฯ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       2. หัวข้อบรรยาย เรื่อง “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ด้านการสร้างความปรองดอง” โดย ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

       3. หัวข้อบรรยาย เรื่อง “การยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550” โดย นายแพทย์ธงธน เพิ่มบถศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง 2 สำนักงาน ป.ย.ป.

       4. การนำเสนอข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ หนุนภักดี นักวิจัยในโครงการฯ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       5. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางการนำเสนอไปสู่การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนความเห็นต่อข้อเสนอ

TOP